Boxtel

laatst bijgewerkt: 15-06-2015

Organisatie Brandweer

Organisatie brandweer

Brandweer Brabant-Noord vormt per 1  januari 2011 één organisatie waarin de brandweercapaciteit van Brabant-Noord is  samengebracht ten behoeve van de veiligheid van de burgers. De organisatie  staat onder eenhoofdige leiding van de regionaal commandant. Het werkgebied van de Brandweer Brabant-Noord heeft een oppervlakte van 138.791 hectare en telt ongeveer 624.000 inwoners. Organisatorisch zijn de 19 gemeenten binnen Brandweer Brabant-Noord opgesplitst in 4 teams van waaruit 39 brandweerposten worden aangestuurd.

Brandweer Brabant-Noord kent vier teams, elk onder leiding van een teamleider. De teamleider is integraal verantwoordelijk voor de beleidsuitvoering binnen zijn team. In de teams zijn de taken onderverdeeld waarbinnen de operationele taakuitvoering plaatsvindt, te weten:

  • Risicobeheersing
  • Repressie
  • Operationele voorbereiding

Centraal binnen het team Repressie staan de posten vanwaar wordt uitgerukt. Elke post kent een postcommandant die het eerste aanspreekpunt vormt voor de uitrukdienst. De postcommandant is verantwoordelijk voor de paraatheid van de post, is verantwoordelijk voor de urenregistratie van de post, is verantwoordelijk voor de opleiding en geoefendheid van de medewerkers binnen de post, is verantwoordelijk voor de dagelijkse zorg voor de post, geeft leiding aan de medewerkers van de post, levert een bijdrage aan het werving- en selectieproces van vrijwilligers en voert functionerings- en beoordelingsgesprekken met de medewerkers van de post. Naast de  lijnverantwoordelijkheid heeft elke teamleider ook een korpsbreede  portefeuille (een zogenaamd ‘domein’). Binnen dit domein is de desbetreffende  teamleider verantwoordelijk voor de beleidsontwikkeling. De volgende  domeinen zijn benoemd:

  • Risicobeheersing
  • Vakbekwaamheid
  • Materieel, Beheer en Logistiek
  • Planvorming, Repressie en Nazorg
  • Kwaliteit, Innovatie en Onderzoek

Ten behoeve van de ondersteuning van  de operationele taakuitvoering is op centraal niveau een afdeling  Bedrijfsvoering ingericht onder leiding van een afdelingshoofd / controller. Tevens  is er op centraal niveau een team Strategie, Beleid en Communicatie (SBC). Om  invulling te geven aan de multidisciplinaire taken binnen de Veiligheidsregio  Brabant-Noord is een veiligheidsbureau ingericht: een kleine unit met een  strategisch karakter en met als belangrijkste rollen ‘coördineren’ en  ‘regisseren’, uitgaande van het principe van ‘sterke kolommen’. De regionaal  commandant vormt samen met de districtscommandanten en het afdelingshoofd  bedrijfsvoering/controller het Korps Management Team (KMT). De teamleider SBC is  secretaris van dit overleg.

Brandweer Brabant-Noord kent zo’n 1000  vrijwilligers en zo’n 250 beroepskrachten.